logo


Integritetspolicy
Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för oss. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån?
När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, adress samt e-postadress.

Vår betaltjänstleverantör Payson kan använda ditt personnummer för att hämta adress från folkbokföringsregistret - men den exponeras aldrig för oss utan finns bara hos Payson. Du kan även välja att fylla i den själv utan att ange personnummer. 
Detsamma gäller bank- och kreditkortsuppgifter, de hanteras av Payson men aldrig av oss. Vi får endast meddelande från Payson att du betalat och pengar förs sedan över från dem till oss när leveransen är gjord.

Vi skickar inte erbjudanden och marknadsföring till dig via e-post, post och SMS.
Vi tror istället att du berättar för dina vänner på Facebook och Instagram om du är nöjd med din produkt och vår service!


Därför behandlar vi dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp
Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus.
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden
Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.
Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag
Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.

De som får del av personuppgifterna
Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. logistikföretag (DHL), finansföretag (Payson) eller andra leverantörer samt vid behov myndigheter. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.
Vi överför inte personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. 

Så länge sparas personuppgifterna
Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.
Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag (bokföring etc).
Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår servicedesk som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter sex månader.

Dina rättigheter
Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.
När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna (som består av den information du angeri din beställning).

Rättelse
Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:
Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;
Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;
Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:
Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;
Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;
Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

Invändning mot behandling
Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

Dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

Uppgiftsansvarig:
DPO
Wemme eCommerce AB
Utlandagatan 10
41261  GÖTEBORG